Aanbod

Kinder- en jeugpsychiatrische diagnostiek              

Het kinder- en jeugdpsychiatrisch diagnostisch onderzoek brengt de ontwikkeling van een kind/jongere in relatie tot zijn/haar omgeving in kaart. Hierbij spelen zowel kindfactoren, omgevingsfactoren en interacties alsook belangrijke levensgebeurtenissen een rol.

Een diagnostisch onderzoek gebeurt vaak multidisciplinair, dwz in samenwerking met andere hulpverleners. Eventuele verslaggeving van vroegere hulpverlening wordt samen bekeken en indien nodig wordt samengewerkt met andere hulpverleners (logopedist, psychomotorisch therapeut, psycholoog voor intelligentietest, aandachts- en concentratie-onderzoek...). In samenspraak met u worden ook de school en/of het CLB gecontacteerd. Vanuit dit onderzoek bekijken we welke begeleiding/behandeling al dan niet nodig is. Uzelf, alsook de huisarts en/of verwijzer ontvangen van het ganse diagnostisch proces een uitgebreid verslag.Behandeling en begeleiding

Elk kind, elk gezin, elke zorg, elk probleem is uniek. Zorg op maat bieden betekent dat de vorm en de duur van de behandeling/begeleiding afgestemd wordt op elke unieke situatie.

Als overkoepelend kader wordt de systeemtherapie gehanteerd waarin de interactie tussen personen centraal staat.

Mogelijke vormen van begeleiding/behandeling zijn:


- Individuele psychotherapie


- Medicamenteuze  behandeling


- Ouderbegeleiding


- Ouder-kind begeleiding


- Gezinstherapie


- EMDR


- Schooloverleg


- Overleg met andere hulpverleners


- Klinische supervisie/intervisie


- ...

Wat NIET mogelijk is:

- Groepstherapie

Momenteel vinden geen groepstherapieën plaats.

 

- Crisishulpverlening

Er is geen 24/24, 7/7 beschikbaarheid mogelijk. Voor dringende hulpverlening kan u zich wenden tot het crisismeldpunt minderjarigen van integrale jeugdhulp (09/265 04 90) of tot de spoedgevallendienst van een algemeen of psychiatrisch ziekenhuis.
Verslaggeving

Een kinder- en jeugdpsychiater is gebonden aan het beroepsgeheim. Informatie aan derden over diagnose of behandeling wordt enkel mits uw toestemming verstrekt, met uitzondering van risicosituaties. Er wordt nooit verslaggeving opgemaakt voor gerechtelijke procedures vb. kaderend binnen echtscheiding of bemiddeling.
Niets uitstellen...

Als je altijd zegt:

'Dat komt nog wel',

gebeurt er niets.Een beetje filosofisch...

Hoe langer je nadenkt, hoe duidelijker

het wordt dat er geen echt antwoord is.
Sta open voor creativiteit...

Gedichten en liedjes pak je niet zomaar uit de lucht.

Ze moeten jou te pakken krijgen.

Het enige wat je doen kunt, is ergens heengaan,

waar ze je kunnen vinden.

(Uit: Winnie-de-Poeh, Het kleine boek van wijsheid)